Szanowny Panie, Szanowna Pani,

Jeśli wyraża Pan/Pani wolę nadesłania dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe w szerszym zakresie aniżeli wynika to z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy to prosimy o zamieszczenie w nadsyłanych dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Proponujemy stosowanie następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Consteel Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie szerszym aniżeli jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jednocześnie jestem poinformowany/poinformowana, że ww. zgoda może zostać cofnięta przeze mnie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem’’.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO)., proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Nota Prawna:

Zgodnie z art. 13 RODO Administrator Danych zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą tj., od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

 Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Consteel Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Władysława IV 43, 81- 303 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000675159; NIP: 5862317329; REGON: 36712471700000 (niniejszej klauzuli zwana Administratorem Danych).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie w celu rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/ Pana danych (np. w CV) w zakresie szerszym aniżeli imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (adres korespondencji), doświadczenie zawodowe, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w wypadku udzielenia ww. zgody będzie art. 6 ust .1 lit a) RODO. Dodatkowo w ramach procesu rekrutacji Pani/Pan danę będą mogły być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator Danych osobowych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania powyżej określonych celów, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w wypadku niewyrażenia przez Panią/Pana zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji Administrator Danych niezwłocznie usunie wszystkie nadesłane przez Panią/Pana dokumenty aplikacyjne. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wszelkiej udzielonej Administratorowi Danych zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego( tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby Administratora Danych  W przypadku skierowania w/w/ korespondencji, Administrator Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.